Regler

Att våra leksaker är rena och i bra skick är super viktigt!

Medlemskap

Medlemskapet är knutet till en vuxen (visa ID-kort), men gäller hela familjen. För att bli medlem, behöver vi följande info: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, email adress. Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas. Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation kunna uppvisas.

Lånet

Det går att låna 3 artiklar/familj åt gången, i 3 veckor.

Låntagaren ansvarar själv för att leksakerna/artiklarna används på säkert sätt eller ett sätt som de är avsedd för att användas på. Om ej annat anges skall leksakerna endast användas och förvaras inomhus.

Rengöring innan återlämning

Låntagaren ansvarar för att rengöra samt se till att artiklarna är kompletta innan återlämning

Alla leksakerna har en lapp som visas hur de ska rengöras, samt ur många delar leksakerna innehåller

Försenade lån, skador och förluster

Vi har förståelse för att leksaker kan gå sönder i olyckor, men om låntagaren är medvetet oaktsam eller det händer flera gånger så dras medlemskapet in.

Om artikeln inte alls lämnas tillbaka får låntagaren betala för artikelns motsvarande nyprisvärde.

Om artikeln inte kommer tillbaka och betalning ej görs dras medlemskapet in.

Leksakerna skall endast användas och förvaras inomhus.

Förlänga lån

Det går alltid att förlänga lånet via hemsidan så länge ingen annan har reserverat i efterhand.

Personskador

Vänersborgs Leksaksbibliotek ansvarar ej för eventuella personskador.

Glöm inte att tygpåsen du får är ingen leksak!

Kontakta oss så snabbt som möjligt om:

  • Du ej har möjlighet att lämna tillbaka artikeln innan låneperiodens slut.
  • Skador och försvunna delar
  • Leksaker tappades bort

Att våra leksaker och baby-/barnartiklar är rena är superviktigt för att fler ska vilja låna från oss. Det är också viktigt för att motverka att förkylningar och andra virus sprids. Innan återlämning ansvarar låntagaren för att den återlämnade artikeln är ordentligt rengjord och helt torr vid återlämningstillfället. Vid återlämningen kontrolleras också att artikeln är ren. Om du känner dig osäker på hur du ska rengöra en viss artikel, prata med oss.

Kolla gärna på beskrivningen av leksakerna.

Rules

Membership

Membership card: Only can adults can have membership (show ID card), but it applies to the whole family. To become a member, we need the following information: Name, address, social security number, phone number, email address. When signing up for membership, ID must be showed. When loaning a toy, membership card or identification must be presented 

It is possible to borrow 3 articles/family at a time, for 3 weeks.  

The borrower is responsible for ensuring that the toys/articles are used safely or in a manner in which they are intended to be used. Unless otherwise stated, the toys must only be used and stored indoors. 

Cleaning toys before returning them

The borrower is responsible for cleaning and ensuring that the items are complete and in good condition before returning them. The toys have a note showing how to clean them (or you can see this on the website in the description), as well as how many parts the toys have.

Delayed loans, damages and losses

We understand that toys can break in accidents but if the borrower is deliberately negligent or it happens several times, the membership will be cancelled.

If the article is not returned at all, the borrower must pay for the corresponding new price value of the article.

If the article is not returned and payment is not made, the membership will be withdrawn.

The toys can only be used and stored indoors

How to extend your loan

It’s always possible to extend your loan via the website as long as no one else has made a reservation afterwards

Personal injuries

Vänersborgs leksaksbibliotek is not responsible for any personal injuries caused by playing with the loaned toys

Don’t forget that the bag you get with the toy is not a toy!

Contact us as soon as possible if:

You don’t have the possibility to return the toys before the end of the loan period

The toys are damaged or there are some missing parts

You lost the toy(s)

CLEANING THE TOYS BEFORE RETURNING THEM

That our toys are clean is super important for us, and more people would be willing to borrow from us. It also helps to prevent spreading colds and other viruses. Before returning the toys, the borrower is responsible for ensuring that everything is properly cleaned (see instructions on our website for every article). If you feel unsure about how to clean a particular item, talk to us.

.