Regler

 1. Pris : Medlemskapet kostar 100 kr/familj/år
 2. Medlemskort: Medlemskapet är knutet till en vuxen (visa ID-kort), men gäller hela familjen. För att bli medlem, behöver vi följande info: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, email adress. Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas. Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation kunna uppvisas.
 3. Det går att låna 3 artiklar/familj åt gången, i 3 veckor.
 4. Låntagaren ansvarar själv för att leksakerna/artiklarna används på säkert sätt eller ett sätt som de är avsedd för att användas på. Om ej annat anges skall leksakerna endast användas och förvaras inomhus.
 5. Låntagaren ansvarar för att rengöra samt se till att artiklarna är kompletta innan återlämning
  • Alla leksakerna har en lapp som visas hur de ska rengöras, samt ur många delar leksakerna innehåller
  • Vi har förståelse för att leksaker kan gå sönder i olyckor, men om låntagaren är medvetet oaktsam eller det händer flera gånger så dras medlemskapet in.
  • Om artikeln inte alls lämnas tillbaka får låntagaren betala för artikelns motsvarande nyprisvärde.
  • Om artikeln inte kommer tillbaka och betalning ej görs dras medlemskapet in.
 6. Leksakerna skall endast användas och förvaras inomhus.
 7. Vänersborgs Leksaksbibliotek ansvarar ej för eventuella personskador.
 8. Glöm inte att tygpåsen du får är ingen leksak!

Kontakta oss så snabbt som möjligt om:

 • Du ej har möjlighet att lämna tillbaka artikeln innan låneperiodens slut.
 • Skador och försvunna delar
 • Leksaker tappades bort

Att våra leksaker och baby-/barnartiklar är rena är superviktigt för att fler ska vilja låna från oss. Det är också viktigt för att motverka att förkylningar och andra virus sprids. Innan återlämning ansvarar låntagaren för att den återlämnade artikeln är ordentligt rengjord och helt torr vid återlämningstillfället. Vid återlämningen kontrolleras också att artikeln är ren. Om du känner dig osäker på hur du ska rengöra en viss artikel, prata med oss.

Kolla gärna på beskrivningen av leksakerna.

RULES

Price: 

 1.  Membership costs SEK 100/family/year 
 1.  Membership card: Only can adults can have membership (show ID card), but it applies to the whole family. To become a member, we need the following information: Name, address, social security number, phone number, email address. When signing up for membership, ID must be showed. When loaning a toy, membership card or identification must be presented 
 1. It is possible to borrow 3 articles/family at a time, for 3 weeks.  
 1. The borrower is responsible for ensuring that the toys/articles are used safely or in a manner in which they are intended to be used. Unless otherwise stated, the toys must only be used and stored indoors.  
 1. The borrower is responsible for cleaning and ensuring that the items are complete before return. 
 • All the toys have a note showing how to clean them, as well as how many parts the toys contain 
 • We understand that toys can break in accidents, but if the borrower is deliberately negligent or it happens several times, the membership will be cancelled. 
 • If the article is not returned at all, the borrower must pay for the corresponding new price value of the article. 
 • If the article is not returned and payment is not made, the membership is withdrawn. 
 • The toys must only be used and stored indoors. 
 • Vänerborgs Leksaksbibliotek is not responsible for any personal injuries. 
 • Don’t forget that the cloth bag you get with some toys is not a toy! 
   
  CONTACT US AS SOON AS POSSIBLE IF:
   
 • You do not have the opportunity to return the article before the end of the loan period. 
 • Damage and missing parts 
 • You lost a toy 
   
  CLEANING BEFORE RETURN
   
  Cleaning toys and baby/children’s items  is super important because more people to want to borrow from us. It is also important to prevent spreading colds and other viruses. Before returning your items, you are responsible for ensuring that the returned item is properly cleaned and completely dry at the time of return. When returning, it is also checked that the article is clean. If you feel unsure about how to clean a particular item, talk to us. 
   
  Please check the description of the toys on our website